Ο χρόνος «παλαιότητας» κάθε εργαζομένου παύει να είναι καθοριστικό στοιχείο για αύξηση των αποδοχών και για βαθμολογική εξέλιξη. Η αξιολόγηση των εργαζομένων, σε τακτά χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένους δείκτες, θα έχει τον «πρώτο λόγο», ενώ σημαντικές αλλαγές έρχονται στον πειθαρχικό κώδικα που συνδέεται άμεσα με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους.
Στόχος του υπουργείου Εσωτερικών είναι η εξοικονόμηση τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κάθε χρόνο, αλλά και ο εξορθολογισμός του δημόσιου τομέα προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικός. «Οχημα» των αλλαγών στο Δημόσιο θα είναι τρία νομοθετήματα: το νέο ενιαίο μισθολόγιο, ο πειθαρχικός κώδικας και ο κώδικας δημόσιων υπαλλήλων.
Τα βασικά στοιχεία της πρότασης που θα κατατεθεί για διάλογο αμέσως μετά το Πάσχα είναι:
- Αύξηση του ωραρίου εργασίας από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα.
- Καθιέρωση δυνατότητας μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο και δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών για εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
- Σύνδεση των αποδοχών των δημόσιων υπαλλήλων με την παραγωγικότητα. Καταργείται η «αυτόματη» ωρίμανση των αποδοχών των δημόσιων υπαλλήλων κάθε δύο χρόνια. Η αύξηση των αποδοχών λόγω «ωρίμανσης» και η εξέλιξη κάθε εργαζομένου στο Δημόσιο θα δίνονται μόνο ύστερα από αξιολόγηση κάθε τέσσερα χρόνια. Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι προσφέρει λιγότερο από τις δυνατότητές του, τότε δε θα λάβει την αύξηση που θα προκύπτει από τα νέα κλιμάκια που θα καθορίσει το ενιαίο μισθολόγιο. Η αξιολόγηση θα γίνεται με αντικειμενικό τρόπο και δε θα είναι «δικαίωμα του προϊσταμένου». Θα γίνεται βάσει μορίων και μετρήσιμων δεικτών για την παραγωγικότητα των υπαλλήλων.
- Οι προϊστάμενοι θα επιλέγονται μέσω γραπτού διαγωνισμού, μοριοδότησης και συνέντευξης από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, που συγκροτήθηκε προχτές. Η αξιολόγηση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το 2012, θα γίνεται με ενιαίο και αντικειμενικό τρόπο και θα αποτελεί τμήμα του προσωπικού φακέλου του υπαλλήλου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών, στα τέλη του 2011 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων στο ελληνικό Δημόσιο, την οποία θα διοργανώσει το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ). Θα πραγματοποιηθεί με ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, που θα συνταχθεί με ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το ΕΙΣΕΠ με τη σειρά του θα επιλέξει τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) σε κάθε φορέα και υπηρεσία και τα ΣΕΠ θα επιλέξουν τα υπηρεσιακά συμβούλια επιλογής τμηματαρχών σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα. Οι νέοι προϊστάμενοι της δημόσιας διοίκησης θα έχουν πενταετή θητεία. Στις διαδικασίες επιλογής τους θα συνυπολογίζονται η μοριοδότηση για τα χρόνια προϋπηρεσίας, οι σπουδές, η γνώση ξένων γλωσσών, η εργασιακή - διοικητική εμπειρία, η υπηρεσιακή αξιολόγηση και οι ειδικές δραστηριότητες. Επίσης, θα συνυπολογίζεται η μοριοδότηση στο γραπτό διαγωνισμό (μέχρι 350 μόρια) και η συνέντευξη που θα γίνεται από το ΕΙΣΕΠ (μέχρι 300 μόρια), η οποία θα είναι ανοιχτή στους συνυποψηφίους και θα υπάρχει αιτιολογημένη βαθμολόγηση.
- Μετά την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου, θα ακολουθήσει και η θεσμοθέτηση της έννοιας του «κρατικού υπαλλήλου». Οι δημόσιοι υπάλληλοι δε θα θεωρούνται υπάλληλοι του υπουργείου που έχουν προσληφθεί, αλλά του κράτους, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ υπηρεσιών. Ολοι οι υπάλληλοι του «στενού» δημόσιου τομέα θα είναι εργαζόμενοι του υπουργείου Εσωτερικών, με στόχο να αυξηθεί η δυνατότητα κινητικότητας, αλλά και να μειωθούν οι 24.000 θέσεις προϊσταμένων κατά 20%.
- Θεσπίζονται νέα μέτρα για το πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων. Η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων αλλάζει, καθώς δε θα συμμετέχουν σ' αυτά οι συνδικαλιστές. Με το νέο σύστημα απαγορεύεται να είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε επίπεδο οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Αν η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, αλλά η παραπομπή του προσμετράται αρνητικά στη σχετική μοριοδότηση. Το ίδιο θα συμβαίνει και για τους δημόσιους υπαλλήλους που απέχουν συστηματικά από την εργασία τους, ενώ πειθαρχικό παράπτωμα θα αποτελεί η μη ανάρτηση των αποφάσεων στο «Διαύγεια».
Ο ρόλος του ΑΣΕΠ
Στο τοπίο αυτό, αλλάζει και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το ΑΣΕΠ. Αναλαμβάνει τον καθολικό έλεγχο των προσλήψεων, αλλά και τον έλεγχο των μετατάξεων και τον έλεγχο επιλογής των προϊσταμένων του Δημοσίου.
Μετά την ολοκλήρωση των νέων οργανογραμμάτων στις δημόσιες υπηρεσίες και τη νομοθετική παρέμβαση για την ανάπτυξη της κινητικότητας στο Δημόσιο, θα δημοσιεύονται προκηρύξεις μετατάξεων για την κάλυψη των κενών θέσεων που θα δημιουργηθούν. Το σύνολο των διαδικασιών για την επιλογή των μεταταχθέντων (αιτήσεις, μοριοδότηση βάσει τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων, τελική επιλογή) θα γίνεται από το ΑΣΕΠ.