Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


Διευκρινίσεις ΟΓΑ για τη διαδικασία καταγραφής
1077 αναγνώστες
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012
00:01

altΜε αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στον ΟΓΑ από Ανταποκριτές αλλά και από συνταξιούχους ή δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων σχετικά με τη διαδικασία της καταγραφής φυσικής παρουσίας, ο ΟΓΑ ανακοίνωσε τις παρακάτω διευκρινίσεις και συμπληρωματικές οδηγίες:

1. Yπόχρεοι σε καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι όσοι συνταξιούχοι και δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία υπόχρεων καταγραφής, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή των Ανταποκριτών.
Πρόσωπα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία αυτά δεν έχουν υποχρέωση καταγραφήςγια το έτος 2012. Για τα πρόσωπα αυτά, κατά την αναζήτησή τους από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ στην υπηρεσία “Εκτύπωση ενημερωτικής επιστολής καταγραφής παρουσίας συνταξιούχων ή δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων”, εμφανίζεται η ένδειξη “Δεν είστε υπόχρεος καταγραφής φυσικής παρουσίας για το 2012 !”
Στους υπόχρεους της διενεργούμενης καταγραφής δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και εισπράττουν εκεί τη σύνταξή τους.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα αρνούνται να καταγράψουν πρόσωπα -και τα παραπέμπουν στον ΟΓΑ - όταν τα ονομαστικά στοιχεία τους που αναγράφονται στην ενημερωτική επιστολή σε σχέση με τα στοιχεία της ταυτότητας ή της Τράπεζας/ΕΛ.ΤΑ. είτε διαφέρουν ως προς το επώνυμο ή το ονοματεπώνυμο σε ένα ή περισσότερα γράμματα (π.χ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ/ ΜΩΡΑΪΤΗ ), είτε το
ονοματεπώνυμο/όνομα πατρός είναι διαφορετικό. Στις περιπτώσεις αυτές η διόρθωση του λανθασμένου στοιχείου θα γίνεται είτε από υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΓΑ (Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων ή Κλάδος Οικογενειακών Επιδομάτων), είτε από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑτου τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ως ακολούθως:
Θα διαγράφεται το λανθασμένο στοιχείο και θα αναγράφεται ευκρινώς το σωστό πάνω στην επιστολή. Η διόρθωση θα φέρει την υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου του ΟΓΑ ή του Ανταποκριτή του ΟΓΑ , καθώς και τη σφραγίδα του ΟΓΑ ή του Δήμου αντίστοιχα.
Προκειμένου να γίνει η οποιαδήποτε διόρθωση, ο συνταξιούχος/ δικαιούχος οικογενειακού επιδόματος θα επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του ή το διαβατήριο κ.λ.π.
'Οταν η διόρθωση γίνεται από Ανταποκριτή του ΟΓΑθα αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων ή Τμήμα Μητρώου και Πληρωμής Επιδομάτων), το αντίστοιχο έντυπο αναγγελίας της μεταβολής για τη διόρθωση του ονομαστικού στοιχείου, με συνημμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις αλλαγής επωνύμου λόγω αλλαγής στην οικογενειακή κατάσταση (π.χ. διαζύγιο ), θα πρέπει απαραίτητα να μας γνωστοποιείται η εν λόγω αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης και να επισυνάπτεται το σχετικό δικαιολογητικό, όπως διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Όπου απαιτείται ως δικαιολογητικό ιατρική γνωμάτευση, αυτή θα πρέπει να είναι πρόσφατη (τριμήνου). Ιατρικές γνωματεύσεις ιδιωτών ιατρών δεν θα γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δικαιούχων με σοβαρές παθήσεις (απόλυτη αναπηρία, παραπληγία) θα γίνονται δεκτές και αποφάσεις των Υγεινομικών Επιτροπών του ΙΚΑ παλαιότερες του τριμήνου,
οι οποίες θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, ότι ο δικαιούχος αδυνατεί να μετακινηθεί.
Επίσης, στις περιπτώσεις υπέργηρων δικαιούχων που δεν μπορούν να μετακινηθούν λόγω ακριβώς του προκεχωρημένου της ηλικίας τους και μόνο, εάν δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος είναι υπέργηρος και για το λόγο αυτό αδυνατεί να μετακινηθεί.

4. Προϋπόθεση για την καταβολή όλων των οικογενειακών επιδομάτων και της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
Επομένως πρόσωπα από τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό δεν θα καταγραφούν.
Επίσης, δεν θα πρέπει να καταγραφεί δικαιούχος από τους ανωτέρω που ισχυρίζεται ότι διαμένει πρσωρινά στο εξωτερικό.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ, ώστε να ανασταλεί η καταβολή της παροχής και να ερευνηθεί η περίπτωση περαιτέρω.

5. Για την καταγραφή δικαιούχου οικογενειακού επιδόματος που εργάζεται στο εξωτερικό για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, ή δικαιούχου ο οποίοςακολούθησε στο εξωτερικό το/τη σύζυγο, που απουσιάζει για τον ανωτέρω λόγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί, εκτός από τα δικαιολογητικά της παρ. II1α και γ της εγκυκλίου και σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του.

6. Όπου απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής παραπέμπουμε στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως συμπληρώθηκε με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α’).
Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή (δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού) ή τα ΚΕΠ.

 

7. Δεν κρίνεται απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα φωτοαντίγραφα των δελτίων ταυτότητας ή των διαβατηρίων που θα προσκομισθούν από το πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

8. Τα δικαιολογητικά για την καταγραφή συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω διανοητικής διαταραχής ( παρ. II2 της εγκυκλίου )απαιτούνται και για την καταγραφή δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων/επιδοματούχων σε καμμία περίπτωση δεν θα αποστέλλονται στον ΟΓΑ , αλλά θα τηρούνται στο Αρχείο του Ανταποκριτή, ώστε οποτεδήποτε αναζητηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑγια έλεγχο, να είναι διαθέσιμα.

Σε κενά έδρανα θα γίνοντε οι συνενδριάσεις στο δήμο Χαλκηδόνας…

 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ θα θεωρείται από το νέος έτος στο δήμο Χαλκηδόνας αλλά και σε όλους τους δήμους της χώρας , η επίτευξη απαρτίας ( και στα περιφερειακά ) δημοτικά συμβούλια μετά την κατάργηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους σε κάθε συνεδρίαση.
Το πρόβλημα αναμένεται ιδιαίτερα έντονο στην περιφέρεια και στους περιφερειακούς δήμους, στους οποίους οι σύμβουλοι αναγκάζονται να διανύουν ακόμη και 120 χιλιόμετρα κάθε φορά (και με την τιμή της βενζίνης, το κόστος κάθε ταξιδιού είναι – πλέον – υπολογίσιμο...)
ΜΕ δεδομένο ότι ο νόμος ορίζει πως ο δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να χάσει τη θέση του αν απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις, τότε το πιθανότερο είναι οι σύμβουλοι που κάθονται μακριά από την έδρα του δήμου ή της περιφέρειας να υιοθετήσουν το λεγόμενο σύστημα «1 στα 3».
Δηλαδή, θα εμφανίζονται σε μία από κάθε τρεις συνεδριάσεις ώστε να μην χάσουν τη θέση τους, μένει όμως να αποδειχθεί αν έτσι θα επιτυγχάνεται απαρτία, ενώ βεβαίως θα τεθεί εκ των πραγμάτων και ζήτημα (ουσιαστικής) λειτουργίας του συμβουλίου.
Ο ΤΟΤΟΣ…

Εισαγγελική έρευνα για την ποιότητα νερού στο Δρυμό Θεσσαλονίκης

 
Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, προκάλεσαν δημοσιεύματα σχετικά με την ποιότητα...
του νερού στη δημοτική κοινότητα Δρυμού Θεσσαλονίκης.
Προηγήθηκε προ ημερών ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με την οποία, το νερό στην εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται μη πόσιμο και ακατάλληλο για μαγείρεμα, καθώς από τις ποιοτικές αναλύσεις προέκυψε ότι περιέχει υψηλή περιεκτικότητα νιτρικών.

Εως τις 21 Νοεμβρίου οι κινητοποιήσεις των δικαστών

 

Παρατείνονται μέχρι τις 21 Νοεμβρίου οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν οι δικαστές και οι εισαγγελείς, με απόφαση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που προβλέπει περικοπές των αποδοχών τους από 19% εώς 24%.

 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην είσοδο των δικαστηρίων της Ευελπίδων
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην είσοδο των δικαστηρίων της Ευελπίδων
Παράλληλα, αποφασίστηκε να συνέλθει εκ νέου το Δ.Σ. της ΕΔΕ στις 21 Νοεμβρίου, προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του δικαστικού κλάδου. Προηγουμένως τα προεδρεία όλων των δικαστικών ενώσεων πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Βασιλική Θάνου ανέφερε, μεταξύ αλλων πως η κυβέρνηση δεν έδειξε σεβασμό προς τη Δικαιοσύνη και προς την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.
Μετά το πέρας της συγκέντρωσης, συνεδρίασαν τα προεδρεία όλων των δικαστικών Ενώσεων και στις επόμενες μέρες θα εκδώσουν κοινή ανακοίνωση διαμαρτυρίας.
Παράλληλα, αναμένεται να καθοριστεί η ημερομηνία της νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπου θα δρομολογηθούν οι αντιδράσεις του δικαστικού Δώματος.

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις