Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...!
855 αναγνώστες
Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013
09:32

 Σ'αυτό το Δικαστήριο πήγε μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του Δήμου Χαλκηδόνος Δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και αν ναι ποιός  είναι;

-Πόσα λεφτά έχει πάρει ο κ.Δανδίνης Γεώργιος απο τον Δήμο και απο τα παιδιά;
-Ποιός Δημοτικός Σύμβουλος ήταν υπεύθυνος στο Ωδείο Κουφαλίων και ποιός έχει τις αποδείξεις που πληρώθηκε  ο κ.Δανδίνης ;
Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μάθουν που πάνε τα λεφτά του Δήμου.
Aπο 17-11-2011 έως 18-04-2012 στοίχισε 69.599.οο Ευρώ;
Μήπως Δήμαρχε είναι πολλά τα λεφτά για πέντε 5 μήνες;
Λέω μήπως;
Δήμαρχε αν είχε προσληφθεί ένας Δικηγόρος δεν θα ήταν ποιό συμφέρουσα λύση για τον Δήμο;
 

        ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 19ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Χαλκηδόνος
Περίληψη
Αριθ. Απόφ. 115/2013
Αριθ. Πρωτ. 11632/10-06-2013
Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (έφεση για ∆ανδίνη Γεώργιο)
Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 07/06/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.µ., συνήλθε σε
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χαλκηδόνος, ύστερα από την 10933/03-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν :
Στη συνέχεια κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου, ∆ελιάκη Σταυρούλα.
Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 7ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την από 28-05-2013
εισήγηση είπε ότι:
Με την 8640/2013 απόφαση του το ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιδίκασε στον ∆ΑΝ∆ΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ το ποσό των 69.559,00€ (αρχική απαίτηση 119.11,00) για παροχή υπηρεσιών στο Ωδείο Κουφαλίων για την
περίοδο 17.11.2011 µεχρι 18.04.2012. 

Επειδή συντρέχει νόµιµη περίπτωση αντίκρουσης της παραπάνω απόφασης και επειδή στον ∆ήµο Χαλκηδόνος δεν
υφίσταται Νοµική Υπηρεσία, δεν υπηρετεί Νοµικός Σύµβουλος, ούτε έχει προσληφθεί ∆ικηγόρος µε µηνιαία
αντιµισθία, πρέπει ο ∆ήµος µας να εκπροσωπηθεί από Πληρεξούσιο ∆ικηγόρο ο οποίος θα καταθέσει έφεση κατά της
παραπάνω απόφασης και για αυτό το λόγο εισηγούµαι να διορισθεί ως πληρεξούσιος ∆ικηγόρος ο Γεώργιος Κ.
Τσάτσος (ΑΜ∆ΣΘ 5173), προκειµένου να καταθέσει την παραπάνω έφεση στο Μονοµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης και
να παρασταθεί στο ∆ικαστήριο προκειµένου να την υποστηρίξει οπότε αυτή προσδιορισθεί ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄ αναβολή, καταθέτοντας προτάσεις και ενεργώντας κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των συµφερόντων του
∆ήµου µας. Για την περίπτωση απρόοπτου κωλύµατος του ιδίου, εισηγούµαι περαιτέρω να µπορεί ο άνω διορισθείς
∆ικηγόρος, να διορίζει εγγράφως και άλλον συνεργάτη του, ∆ικηγόρο, µε τις ίδιες ως άνω εξουσίες.
H αµοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 3026/54 και της Κ.Υ.Α 1117864/2297/Α0012
(ΦΕΚ 2422/Β/2007).
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζεται ως πληρεξούσιος ∆ικηγόρος ο Γεώργιος Κ. Τσάτσος (ΑΜ∆ΣΘ 5173), προκειµένου να καταθέσει την
παραπάνω έφεση στο Μονοµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης και να παρασταθεί στο ∆ικαστήριο προκειµένου να την
υποστηρίξει οπότε αυτή προσδιορισθεί ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή, καταθέτοντας προτάσεις και ενεργώντας
κάθε τι απαραίτητο για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου µας. Για την περίπτωση απρόοπτου κωλύµατος του
ιδίου, µπορεί ο άνω διορισθείς ∆ικηγόρος, να διορίζει εγγράφως και άλλον συνεργάτη του, ∆ικηγόρο, µε τις ίδιες ως
άνω εξουσίες.
H αµοιβή του δικηγόρου θα καθορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 3026/54 και της Κ.Υ.Α 1117864/2297/Α0012
(ΦΕΚ 2422/Β/2007).
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθµό 115/2013.
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς Τ α µ έ λ η
 ( υ π ο γ ρ α φ ή) ( υ π ο γ ρ α φ έ ς )
Ακριβές απόσπασµα

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπίκος Ιωάννης
2. Βαϊνάς Ζήσης
3. Οικονοµίδου Μαρία
4. Χούλιας Κων/νος
5. Κορώνας Ανδρέας
6. Μηντσιούδης Μαυρουδής
7. Μωϋσίδης Σάββας
8. Τζίκας Λάζαρος(αναπλ. µέλος)
9. Οκλαλιώτης Ανδρέας (αναπλ. µέλος)
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις
11/10Δήμος ΠΑΙΟΝΙΑΣ :23η Γιορτή Κάστανου Γρίβας !
11/10Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ : Τοποθετήθηκε υπόγειος κάδος στο κέντρο της πόλης στην πλατεία του Λαγκαδά
1/10ΧΑΛΑΣΤΡΑ : Δράσεις του 3ου Δημοτικού Χαλάστρας την ημέρα του Αθλητισμού