Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ...;
899 αναγνώστες
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013
18:10

 

   Τμήμα ειδήσεων εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

15.000.ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ...!!!


             
             Εγώ δεν φταίω.Άλλοι ψηφίζουν

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει οικονομική κρίση στον Δήμο Χαλκηδόνος αφού 15 Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν το πράσινο φως στον Δήμαρχο κ.Ιωάννη Μπίκο να δώσει απευθείας ανάθεση 15.000 Ευρώ για αγορά γραφείων.
Πολύ εύκολα δεν σκορπάτε κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου το χρήμα των Δημοτών;

Αρ.Πρωτ.: οικ.15824 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στα Κουφάλια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 22/07/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 
πµ οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 
1. Ο Ιωάννης Μπίκος, ∆ήµαρχος Χαλκηδόνος, νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου Χαλκηδόνος, Νοµού
Θεσσαλονίκης µε ΑΦΜ 997630623 ∆.Ο.Υ. Ιωνίας
2. Π------------------------------------- ∆.Ο.Υ. Ιωνίας, στην οποία ανατέθηκε η
προµήθεια επίπλων για τα γραφεία του ∆ήµου Χαλκηδόνος, καλούµενος εφεξής «Προµηθευτής», 
συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προµηθευτεί έπιπλα για τα νέα γραφεία του στο ∆ηµαρχείο Κουφαλίων
και το γραφείο προσωπικού, συνέταξε την από 26/06/2013 µελέτη προϋπολογισµού 14.981,40 €. Στη συνέχεια
εγκρίθηκε η προµήθεια µε την αρ. 211/2013 απόφαση ∆ηµοτικού συµβουλίου και ακολούθησε η σύνταξη της
πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ∆απάνης µε αρ. 377/9-7-2013, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 148/2013 Α.Ο.Ε
«περί ψήφισης της πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 10.7133». Ακολούθως ανατέθηκε η προµήθεια των επίπλων µε
απευθείας ανάθεση στην προµηθεύτρια εταιρεία Π--------------------------ΣΙΑ Ο.Ε µε την αρ. 408/2013 
απόφαση ∆ηµάρχου συνολικού ποσού 14.981,40 € µε ΦΠΑ. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει το δήµο µε τα είδη που αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό. 
Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι : 
ΑΡΘΡΟ 1:
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, αναθέτει στον προµηθευτή, για λογαριασµό του ∆ήµου, την προµήθεια
επίπλων προϋπολογισµού 14.981,40 €, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό και τις τιµές που πρόσφερε ο
προµηθευτής, δηλαδή, συνολικού ποσού 14.981,40 € µε ΦΠΑ. 
ΑΡΘΡΟ 2:
Τα ανωτέρω (άρθρο 1) είδη, θα παραδοθούν ως εξής: 
Τόπος παράδοσης: Κουφάλια
Τρόπος παράδοσης: Η µεταφορά βαρύνει τον προµηθευτή
Χρόνος παράδοσης: Σε 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης θα παραδοθεί εφάπαξ όλη η
ποσότητα. 
ΑΡΘΡΟ 3:
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην από 26/06/2013 
µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Εθν.Αντίστασης 36-Κουφάλια
Τ.Κ. 57100
ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΗ2-Ω6ΣΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΡΘΡΟ 4:
Εάν ο προµηθευτής δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά στο συµβατικό
χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που ενδεχοµένως του δοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται
έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στο αρ. 35 παρ. 5-6 του
ΕΚΠΟΤΑ. 
ΑΡΘΡΟ 5:
Τυχόν διαφορές µεταξύ του ∆ήµου και του Προµηθευτή, επιλύονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 40 του ΕΚΠΟΤΑ. 
ΑΡΘΡΟ 6:
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφάπαξ, εφόσον ολοκληρωθεί η παράδοση των υλικών και αφού
συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει µε υπαιτιότητα του ∆ήµου εξήντα -60- 
ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, ο ∆ήµος καθίσταται υπερήµερος και οφείλει
τόκους άνευ περαιτέρω οχλήσεως από µέρους του αναδόχου. 
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης ∆ήµος ισούται µε το άθροισµα του
επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0,30 ποσοστιαίες µονάδες
(περιθώριο). 
ΑΡΘΡΟ 7:
Για την εκτέλεση της προµήθειας εφαρµόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ΕΚΠΟΤΑ, η δε
παραλαβή θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
ΑΡΘΡΟ 8:
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο (φόρος
εισοδήµατος 4%), καθώς και την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ν. 4013/2011). 
Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα, και έλαβε τρία ο ∆ήµος και ένα ο προµηθευτής. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

1. Ιωάννης Μπίκος
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις