Γάτος...Ο Μακεδών!
Φίλους έχω μόνο τα ποντίκια...
***ΠΡΟΣΟΧΗ***
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20 Δεκεμβρίου η υπηρεσία του Capital.gr
Capital Blogs θα αναστείλει τη λειτουργία της για τεχνικούς λόγους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Λίγα λόγια για εμένα
Στην αρχή ήμουν άσπρος...! αλλά με τις βλακίες που ακούω και βλέπω καθημερινά έγινα μαύρος...!
Σελίδες


Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χαλκηδόνος κ. Ζαρκανέλας Αντώνιος
725 αναγνώστες
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013
21:11

 


                                
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χαλκηδόνος
κ. Ζαρκανέλας Αντώνιος

Ο ∆ήµαρχος Χαλκηδόνος Νοµού Θεσσαλονίκης 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 & 167 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (παρ. 2 
άρθρο 38 του Ν.3801/2009). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010). 
4. Τo ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012 σύµφωνα µε το οποίο ο πληθυσµός του ∆ήµου µας 
είναι πάνω από 20.000 κατοίκους. 
5. Τις διατάξεις του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χαλκηδόνος Νοµού Θεσ-
σαλονίκης που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1506/20-06-2013/τ.Β., όπου προβλέπεται µία 
θέση Γενικού Γραµµατέα. 
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου, 
δεδοµένου ότι ο αιτών κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986, σύµφωνα µε την 
οποία επιλέγει τις αποδοχές της σύνταξής του και όχι αυτές του Γενικού Γραµµατέα, 
όπως καθορίζονται µε την µε αριθ. ΚΥΑ 7309/11-02-2011 (ΦΕΚ 375/09-03-2011). 
7. Την µε αριθ. 20927/13-09-2013 αίτηση του κ. Ζαρκανέλα Αντωνίου του Ιωάννη 
µαζί µε τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληροί τα γενικά προσόντα 
πρόσληψης και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα διορισµού των άρ-
θρων 11 έως και 17 του Ν.3584/2007, ούτε είναι υπάλληλος του ∆ήµου ή συγγενής 
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και β΄ βαθµού ως προς τον ∆ήµαρχο. 
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου Χαλκηδόνος. 

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 ∆ιορίζουµε τον κ. Ζαρκανέλα Αντώνιο του Ιωάννη στην θέση του µετακλητού Γενικού 
Γραµµατέα ∆ήµου Χαλκηδόνος, 
 Η θητεία του θα ακολουθεί την θητεία του ∆ηµάρχου και απολύεται αυτοδικαίως, όταν ο 
∆ήµαρχος που τον διόρισε παύει να ασκεί τα καθήκοντά του γι οποιοδήποτε λόγο. 
 Ο ανωτέρω έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 161 παρ. 6 όπως αυτές δια-
µορφώθηκαν µε την προσθήκη της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009  Συγκεκριµένα προϊσταται αµέσως µετά τον ∆ήµαρχο όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου και 
υποστηρίζει τον ∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του 
εκχωρεί ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του. 
 Οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως τον συντονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των περιοδικών στόχων που θέτει η ∆ιοίκηση. 
 Επίσης ο ∆ήµαρχος µπορεί µε απόφασή του να αναθέτει στον Γενικό Γραµµατέα την υπο-
γραφή µε εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων. 

 Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας : 
1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ή- 
µου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασίες µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους. 
2. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς 
συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιο-
τητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συ-
ζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους. 
3. Παρακολουθεί την διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής, από 
τις αρµόδιες υπηρεσιές του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τον Γενικό ∆ιευθυντή και τους Προϊσταµέ-
νους των ∆ιευθύνσεων. 
4. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων 
Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την 
υλοποίηση των αντιστοίχων προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου. 
5. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ∆ήµου 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετ5ικά 
την Εκτελεστική Επιτροπή. 
6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στον ∆ήµο και µεριµνά για την συ- 
νεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή της 
λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και την βελτίωση της απόδοσης του στελε-
χικού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του ∆ήµου. 
7. Υπογράφει τις αποφάσεις χορηγήσεις αδειών µε ή χωρίς αποδοχές και µετακίνησης 
εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ∆ήµου. 
Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007, ο ∆ήµαρχος µπορεί µε 
απόφασή του να εκχωρεί και άλλες αρµοδιότητες στον Γενικό Γραµµατέα. 
 Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµόυ του 
∆ήµου 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 


 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 


 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ 

Σ.Σ. Το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ  εύχεται στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χαλκηδόνος ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
-Το blog μας περιλαμβάνει αιχμηρά και καυστικά σχόλια από την επικαιρότητα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή μας...!

-ΕΠΙΣΗΣ... ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - και όχι μόνο - ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Υ.Γ.1 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ (ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ) ΟΤΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΤΑ "ΑΡΧ...Α" ΜΑΣ ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΚΑΜΟΙΑ ...!!!

Y.Γ.2 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ...ΚΑΤΩ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΡΕΣΟΥΜΕ...
Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις